Uslovi i odredbe


Opšti uslovi za najam:

 • Minimalna starost je 23 godine. Za mlađe od 23 godine dodaje se iznos od 10 eura po danu.
 • Posjedovanje vozačke dozvole najmanje 2 godine.
 • Identifikacioni dokument (pasoš ili lična karta) uz vozačku dozvolu.
 • Najkraći period najma je 3 dana.
 • Plaćanje se vrši gotovinski ili važećom bankovnom karticom koja glasi na ime najmoprimca ili nekog njegovog pratioca.

 

Član 1.

Uslovi korištenja:

 • Najmoprimac je dužan voditi računa o vozilu, čuvati ga i nije dopušteno da ga koristi iko osim osobe utvrđene u ugovoru o najmu niti je dopušteno koristiti ga suprotno saobraćajnim i zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.
 • Nije dozvoljeno koristiti vozilo za transpotrt osoba, ili imovine drugih lica ili imovine uz naknadu.
 • Nije dozvoljeno prevoziti broj putnika veći od dizajniranog kapaciteta vozila.
 • Nije dozvoljeno prenositi zabranjene materije ili stvari koje mogu pričiniti štetu vozilu zbog svoje prekomjerne težine, mirisa ili stanja, odnosno koje će spriječiti kompaniju ili odgoditi ponovni najam vozila.
 • Nije dozvoljeno koristiti vozilo za guranje ili vuču bilo kakvog vozila, prikolice ili bilo čega drugog.
 • Nije dozvoljeno koristiti vozilo za trke, testiranje, natjecanje ili bilo kakvu nezakonitu svrhu.
 • Nije dozvoljeno upravljati vozilom na neasfaltiranim putevima, makadamima ili šumskim putevima.
 • Nije dozvoljeno upravljati vozilom pod utjecajem alkohola, psihoaktivnih supstanci, droga, sedativa ili bilo kakvih drugih materija koje slabe svijest ili sposobnost reagovanja.
 • Nije dozvoljeno davati vozilo u podnajam (uzimati u najam od najmoprimca).
 • Nije dozvoljeno voziti vozilo izvan BiH osim uz pribavljenu pisanu saglasnost kompanije, te nakon dostavljanja sve potrebne dokumentacije od najmoprimca.
 • Nije dozvoljeno upravljati vozilom u geografskim područjima za koje je Društvo obavijestlo da su zabranjena ili da predstavljaju opasnost za najmoprimca ili vozilo.

 

Najmoprimac se obavezuje i saglasan je sa:

 • Da snosi odgovornost za sve pravne posljedice i obaveze, da snosi sve troškove, izdatke i naknadu Društvu za bilo kakve gubitke koje društvo pretrpi i bilo kakvu štetu koja se dogodi na vozilu, a što je rezultat kršenja najmoprimca gore navedenih uslova korištenja, u skladu sa ovim ugovorom.
 • Svi gore navedeni uslovi primjenjuju se na sva vozila društva Safari rent a car, a društvo Safari rent a car ne snosi odgovornost za gubitak ili štetu na bilo kom unajmljenom vozilu čiji je uzrok nepridržavanje gore navedenih uslova.

 

Član 2.

Preuzimanje i vraćanje vozila:

 • Najkraći period najma je tri dana sa maksimalnim periodom prekoračenja od 60 minuta počev od kraja dogovorenog perioda.
 • U slučaju kašnjenja klijenta sa vraćanjem vozila nakon dopuštenog perioda kašnjenja društvo Safari rent a car zadržava pravo nametnuti dodatne dnevne takse po važećoj cijeni uključujući takse za opcije koje su poduzete za svaki dan.
 • Klijent je dužan vratiti vozilo na kraju perioda utvrđenog ugovorom i nije dozvoljeno produženje osim nakon što se prethodno obavijesti društvo Safari rent a car i dobije saglasnost o produženju ugovora o najmu za traženi period. Ako klijent ne vrati vozilo na utvrđeni datum, niti obavijesti društvo o produženju, ugovor će se automatski obnoviti a društvo će utvrtditi taksu najma koju smatra adekvatnom i najmoprimcu staviti na teret bilo kakve troškove ili gubitke koje je sam prouzročio društvu zbog nevraćanja vozila na vrijeme, neobavještavanja i neuzimanja saglasnosti od društva.
 • Ugovor o najmu ostaje na snazi dok najmoprimac ne vrati vozilo na dogovoreno mjesto predaje.

Kroz prihvatanje vozila najmoprimac potvrđuje da je vozilo u istom stanju kako je utvrđeno u izvještaju o pregledu vozila i da prihvata potpunu ogovornost za svaku štetu ili dodatni gubitak za vozilo ma kako se dogodio. Najmoprimac također snosi potpunu ogovornost za vozilo do njegovog vraćanja i evidentiraja dolaska vozila od strane ovlaštenog predstavnika, kako je to pismeno potvrđeno od strane društva.

 • Najmoprimac je saglasan da vrati vozilo sa svom dokumentacijom i opremom (kao što je rezervna guma, kutija sa opremom) u istom stanju u kojem je bilo u vrijeme preuzimanja na mjestu, dana i u vrijeme kako je navedeno u ugovoru.

Društvo zadržava pravo tražiti vraćanje vozila u bilo koje vrijeme u slučaju da je vozilo korišteno na način kojim se krše uslovi ovog ugovora, odnosno ukoliko najmoprimac nije u mogućnosti izmiriti svoje finansijske obaveze prema društvu.

 

Ukoliko najmoprimac vrati vozilo izvan radnog vremena, dužan je pridržavati se instrukcija vezanih za povrat izvan radnog vremena za tu lokaciju, a koje je utvrdilo društvo. U svim slučajevima, najmoprimac snosi punu odgovornost za vozilo dok ta lokacija ne počne sa radom i dok se ne izvrši registracija povrata vozila od strane društva.

 • Društvo ne snosi odgovornost prema najmoprimcu, odnosno prema bilo kom putniku ili trećoj strani, u vezi sa gubicima ili štetama koje nastanu na imovini ostavljenoj u vozilu, svejedno, putem trajanja najma ili poslije.
 • Odgovornost za tu imovinu u potpunosti pada na teret najmoprimca u toku trajanja ugovora.
 • Ukoliko vozilo koje najmoprimac traži nije dostupno društvo može dozvoliti promjenu na moderniji model i to samo za privremeno korištenje. Čim vozilo bude dostupno u okviru kategorije najma koju je platio zajmoprimac društvo će kontaktirati zajmoprimca kako bi izvršilo zamjenu, i u tom slučaju, najmoprimac je obavezan vratiti vozilo čim društvo od njega to zatraži.
 • Raniji raskid mjesečnih ugovora prouzrokuje opterećenje većim taksama. Izvršit će se obračun na osnovu cijena važećih za stvarno korištene dane.
 • Ako najmoprimac ne vrati vozilo u očekivano vrijeme dolaska, takse neće biti sravnjene na dogovoreni dan, odnosno u slučaju korištenja vozila na način kojim se krše uslovi ugovora, društvo zadržava pravo da:
  • Obavijesti policiju o krađi vozila.
  • Da izvrši povrat vozila bez prethodne obavijesti najmoprimcu.
  • Da podnese sudsku tužbu protiv najmoprimca zbog neplaćanja dospjelih novčanih iznosa.
  • Tužiti za odgođene takse najmoprimca.

 

Član 3.

Lični podaci

Najmoprimac ovlašćuje društvo da može dostaviti lične podatke vezane za njega nadležnim vlastima kao što je policija, saobraćajni odjeli, uprave za krivičnu istragu i drugi relevantni organi.

 

Član 4.

Cijene i izmjene

Cijene su promijenjive u slučaju da se izvrše promjene rezervacije nakon datuma konfirmacije. Kada najmoprimac želi promijeniti prvobitni period najma na način da ga produži ili umanji dane najma najmoprimac izjavljuje da društvo zadržava pravo da izmijeni svoje cijene u skladu sa tim.

Unutar BiH kilometraža nije ograničena, ali izvan BiH ograničena je na 300 kilometara dnevno. Za svaki dodatni kilometar obračunava se 0,30 eura.

 

Član 5.

Plaćanje i otkazivanje-nedolazak

 • Za najam vozila, bankovna kartica na ime najmoprimca je obavezna.
 • Prihvata se plaćanje putem interneta korištenjem VISA ili Mastercard elektronske bankovne kartice, u KM ili EURO valuti.
 • Detalji kreditne kartice i lični identifikacioni podaci klijenta neće biti pohranjeni, prodani, podijeljeni ili dati u zakup bilo kojoj trećoj strani.
 • Ukoliko se iznajmljivač ne pojavi u dogovorenom terminu za najam, biće mu naplaćeno 100 EUR.
 • Ako otkažete do 48 sati prije termina preuzimanja, neće se naplaćivati naknada. Ako ne otkaže ili ne obavijesti 48 sati unaprijed, biće mu naplaćeno 50 EUR.
 • Depozit:  iznos sredstava uplaćen na početku najma prilikom preuzimanja vozila biće vraćen direktno prilikom vraćanja vozila, ukoliko iznajmljivač nije prekršio bilo koji od uslova najma ili prouzrokovao oštećenja na vozilu.

Član 6.

Šteta, neugodnost ili krađa, i slično:

 • Najmoprimac snosi punu odgovornost za bilo koju štetu koja se načini vozilu naročito ako se dogodi usljed zaprljanog goriva i/ili zbog vožnje preko poplavljenih područja i/ili štete nastale usljed vode i /ili makadamskih puteva.
 • U slučaju da se dogodi nesreća (sa ili bez nastanka štete na vozilu) ili bilo kakvih povreda osoba, odnosno krađa vozila ili bilo kojih dijelova vozila, najmoprimac je dužan odmah zajedno obavijestiti kompaniju i policiju o događaju, radi dobijanja validnog izvještaja policije i to nakon što se dostave i iscrpe svi potrebni dokumenti, informacije i radnje koje zahtijeva policija. Obaveza je dostaviti primjerak policijskog izvještaja kompaniji od strane najmoprimca. Ako najmoprimac propusti ili ne uspije dostaviti kompaniji primjerak policijskog izvještaja odgovoran je za plaćanje stvarnih troškova koje je kompanija pretrpila usljed gubitka vozila ili usljed štete koja je na njemu nastala.
 • Najmoprimac je dužan da ne učini bilo kakav postupak koji bi mogao utjecati na ostanak ili validnost polise osiguranja, a naročito nepriznavanje odgovornosti prema bilo kojim trećim osobama. Suprotno tome, najmoprimac je jedini odgovoran za nadoknadu trećoj strani.
 • U svim slučajevima, najmoprimac je saglasan sa nadoknadom štete u cijelosti ako osiguravajuća kompanija odbije potraživanje osiguranja a što se dogodilo usljed propusta najmoprimca ili u slučaju da bilo koja treća strana tuži kompaniju zbog određenih postupaka ili neplaćanja najmoprimca.
 • Najmoprimac se obavezuje da će pomoći Društvu Safari rent a car ili njegovim osiguravajućim kompanijama u svim zahtjevima ili pravnim pitanjima vezanim za događaj ili bilo kakvu štetu na vozilu. Najmoprimac također ima iste odgovornosti u slučajevima krađe.
 • Ako policijski izvještaj ne utvrdi treću stranu odgovornu za događaj, najmoprimac snosi sve troškove i davanja koja pretpri društvo ili iznos veće obaveze u skladu sa vrstom osiguranja koje je odabrano i dogovoreno od strane najmoprimca (ako postoji).
 • Troškove štete na prozorima i auto gumama snosi najmoprimac osim ako su isti obuhvaćeni osiguranjem navedenim u ugovoru.
 • Osiguranje ne obuhvata štete koje se dogode na donjem dijelu vozila, unutrašnjosti vozila, mjenjaču i motoru ukoliko je nastala zbog nemara ili loše upotrebe.
 • Društvo Safari rent a car ima pravo poništiti polisu osiguranja ukoliko najmoprimac dožiivi neuspjeh u pridržavanju uslova ovog dokumenta. U ovom slučaju najmoprimac je odgovoran za sve troškove, štete i gubitke koje društvo pretrpi zbog njegovog propusta.
 • Osiguranje ne snosi bilo kakvu naknadu kada vozilom upravlja osoba koja nije navedena u ugovoru.
 • U slučaju saobraćajne nezgode, iznajmljivač plaća 1.000 Eura ako odabere osnovni paket osiguranje, a kod kasko snosi samo iznos depozita koji iznosi 300 Eura.

 

Član 7.

 

Važeći zakon i sudska nadležnost

 • Ovaj sporazum se tumači i razumijeva u skladu sa zakonom BiH, i lokalnim zakonima koji su na snazi u Sarajevu.
 • Ako postoji spor između dvije strane, isti će se rješavati pred nadležnim sudom.
 • Ovaj ugovor štampa se su u dva primjerka, jedan za najmodavca (kompaniju) a drugi za najmoprimca.

 

Izjavljujem da sam pročitao i razumio uslove navedene u ovom ugovoru i sa istim sam u potpunosti saglasan.